Bolesti Medicina

Sindrom mentalne retardacije

mentalna retardacija

Mentalna retardacija je sindrom nedovoljnog razvoja mentalnih sposobnosti i poremećaja ponašanja koja ih prate. Za razliku od bolesnika sa demencijom koga definišemo kao bogataša koji je osiromašio, bolesnik sa mentalnom retardacijom je siromah koji nikad nije bio bogat, tj. koji nikad nije u punom stepenu razvio svoje intelektualne kapacitete. Ukoliko količnik inteligencije (IQ) ukaže na njen nepotpuni razvoj, govori se o mentalno retardiranim ili oligofrenim osobama.

Prema stepenu retardacije, razlikujemo tri grupe:

  • duboka retardacija, sa IQ od 0-20 (idiotija)
  • teška, sa IQ od 20-50 (imbecilitas)
  • umjerena, sa IQ od 50-70 (debilitas mentis)

Koji su uzroci mentalne retardacije?

Važni uzroci mentalne retardacije su hromozomski poremećaji i genetičke mutacije (npr. fragilni X sindrom), oštećenja mozga tokom trudnoće, porođaja ili poslije njega (infekcije, asfiksija) i progresivne bolesti nervnog sistema. Osim prave mentalne retardacije kada dijete ne pokazuje zadovoljavajući razvoj i pored optimalnih uslova sredine, nedostatak stimulacije djeteta može dovesti do zaostajanja u mentalnom razvoju i pored dobrih potencijala (tzv. pseudoretardacija).

Leave a Comment