Bolesti Medicina

Šta je hronični pankreatitis?

bolest-pankreas

Hronični pankreatitis je hronično obolje­nje pankreasa, teško za postavljanje dijagnoze i za liječenje. Najčešće se javlja kao subakutni bolni sindrom.

Koji su simptomi?

Napadi se ispoljavaju s poja­vom jakih bolova u epigastrijumu, mukom, temperaturom i ponekad sa žuticom. U toku ovih napada povećava sc broj leukocita. kao i koncentracija amilaze u krvi i mokraći (hiperamila/emija i hipcramila/urija). Osim ovih napada tegobe su male ili postoje neodređeni bolovi u epigastrijumu koji se povećavaju u dekubitusu.

Ponekad se smiruju aspirinom ili su praćeni anoreksijom i mršavljenjem. Ve­ćina bioloških znakova bolesti su u to vrijeme negativni i dijagnoza oboljenja u odsustvu tegoba je teška.

Test kojim se pankreoziminom izaziva amilazemija, eventualno sa davanjem morfina, daleko je od toga da omogućava do­nošenje konačnog zaključka i nije bez rizika za bolesnika. Na rendgenskom snimku bez pripreme mogu se zapaziti (ali ne kao konstan­tan nalazi) kalcifikacije, ili poslije uzimanja banjuma, lake promjene položaja dvanaesiopalačnog crijeva.

Oboljenje evoluiše u sukcesivnim napadima ka uništenju pankreasnog tkiva sa pojavom steatoreje i dijabetesa, ne računajući druge moguće komplikacije (hemoragično zapaljenje plućne maramice sa lijeve strane, krvarenja iz digestivnog trakta, lažne ciste pankreasa koje mogu da se sekundarno inficiraju), itd.

Hronični pankreatitis, u izvjes­nim slučajevima bolesti, može brzo da evoluira, čak i bez bolova tako da dolazi do uništenja pankreasnog tkiva sa stvaranjem kalcifikacija i fibroze.

Liječenje

Za vrijeme akut­nih napada daju se antienzimi i antispazmodici: ako je napad snažan, liječenje je isto kao i kod akutnog pankreatitisa.

U fazi između dva napada, u toku hronične evolucije bolesti, preporučuje sc ishrana siromašna mastima i zabranjuje se alkohol (izgleda da je alkoholizam značajan faktor u nastanku pankreatitisa ili je, u najmanju ruku, vrlo često udružen sa pankreatitisom).

akohol-bolest-pankreasa

Protiv bolova se daju antispazmodici i analgetici. Postoji tendencija da se što prije pristupi hirurškom liječenju, koje je vrlo delikatno Djclimično istjecanje pankreasa sa derivacijom Virsungovog (Wirsung) kanala u inlestinalni trakt često ne daje rezultate.

Ako postoje veoma izražene tegobe pankreasa, mo­že se doći do procjene da je on sada postao nekoristan: u slučaju da i dalje izaziva bolove ili komplikacije, najbolje rješenje je potpuno odstranjenje pankreasa.

Simptomatsko liječe­nje insuficijencije pankreasa i naročito stituciona terapija poslije pankrcatektomije sa­stoji se u injekcijama insulina i peroralnoj primjeni ekslrakata pankreasa.

Leave a Comment